Ngelixa lonyaka, uluntu ngokohlukana kwalo luye luvuselele kwaye luqinise amakhonkco wokholo nawokondla imiphefumlo njengoko eli ilixesha elingcwele kuma Kristu. Ndibongoza lonke uluntu ukuba lusebenzise elithuba lokuhlaziya imiphefumlo ukuba luvelele neenkalo ezinokuncedisana nathi ekwakheni isithili esingazingca ngaso, apho wonke umntu ehlala eluxolweni kwintlalo engena ndlala, ntswelangqesho ne ngenamkhethe.
Ndininqwenelela impelaveki yepasika enamathamsanqa kwezo ndawo eniyakube nidibane kuzo kwaye nithandazele ukuba ze sibenobulumnko bokumelana nemiceli mingeni yophuhliso lwesithili sethu.
Kubaqhubi zithuthi mabancede bahlale bethe qwa ngamaxesha onke besezindleleni, kwaye baqhube ngononophelo khonukuze sonke sifike siphila kwindawo esiya kuzo. Mpelaveki yepasika emyoli! Celebrating the Life and Times of O.R. Tambo.

Easter Message.jpg