Oku kukwazisa ngophazamiseko lwenkonzo zamanzi embizana edolophini nakwilali eziku futshane ukutsho kwii wards 26,5,13,6,7,17,18,20,22 kunye no 29 ukususela namhlanje ngenxa yokugqabhuka kophayiphu. Amanzi angaqhubeka ephuma kodwa engenamandla azakuqhawuka yonke imihla ngokuhlwa ukususela ngo 18:00 pm ukuyoma ngentsasa 6:00 am kwezi veki zilandelayo Amanzi ankconkcozayo makaxelwe ngokukhawuleza kwisebe le customer care Ulwazi oluthe vetshe kunye neenkcukacha fowunela kule nombolo ka mnumzana S. Ngcobo 072 632 6602/ Customer Care Line at 086 000 3781