Oku kukwazisa uluntu lwase Mount Ayliff ngophazamiseko lwamanzi nolubangelwe kukonakala kwe pump station etsala amanzi eMzintlava, nto leyo ebangela ukuba angafikeleli kwi Water Treatment Works ngokomthamo olindelekileyo ukuze aye eluntwini. Umasipala uyaxolisa ngoluphazamiseko wenza zonke inzame zokubuyisela inkonzo yamzi ngokwesiqhelo. Ngeenkcukacha ezithe vetshe nceda utsalele umxeba Umnu. Soldate kule nombolo: 071 988 127 okanye Customer Care Line : 086 000 3781